General Terms and conditions

 

http://www.debrandhoutshop.be is een divisie van:

Transport Poot & Zoon bvba
A. Vanlaethemstraat 20
1560 Hoeilaart
T 02-657.17.91
E info@transportpoot.com
BTW BE0464.465.494


1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door Transport Poot & Zoon bvba gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle door Transport Poot & Zoon bvba gedane aanbiedingen, leveringen en diensten, zulks met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij/derden.
2. Eigendomsovergang en risico
1. Behoudens het in lid 2 en verder gestelde gaat de eigendom van, en het risico voor beschadiging of tenietgaan van goederen, geheel of gedeeltelijk, op de koper over bij de levering.
2. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid gesteld, behoud Transport Poot & Zoon bvba zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over zodra hij aan al zijn verplichtingen jegens Transport Poot & Zoon bvba heeft voldaan.
3. Indien het verkochte geleverd is maar nog niet betaald mag de koper het niet aan derden ter hand of ter beschikking stellen op grond van welke titel of welke benaming dan ook. Hieronder valt onder meer de (gedeeltelijke) overdracht van goederen in eigendom, (onder)pand of bezitloos pand
4. Bij verlies, diefstal, inbeslagneming e.d. van het verkochte is de koper verplicht, zolang geen integrale betaling heeft plaatsgevonden, zulks binnen 24 uren na de ontdekking daarvan aan Transport Poot & Zoon bvba te melden.
5. Door het simpele feit van niet nakoming of overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt de koper dadelijk een opeisbare boete tot het bedrag dat gelijk is aan de koopsom.
6. Lid 3 blijft buiten toepassing indien de wederpartij een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde doel is.
3. Levering
1. De levering van de goederen voor de vennootschap vindt plaats op het adres van de koper op de tussen partijen overeengekomen dag en tijdstip, tenzij partijen schriftelijk een andere plaats van aflevering zijn overeengekomen.
2. De levering houdt het vervoer in tot op de door de klant aangegeven werf, alsook het uitladen van de goederen uit de vrachtwagen met een hefwerktuig. De levering houdt geen enkele andere behandeling in.
3. De klant dient ervoor te zorgen dat de levering/ lossen van het materiaal mogelijk is op de werf. Hij dient er onder meer voor te zorgen dat er voldoende plaats is voor de vrachtwagen om de goederen te lossen (in geval de wagen het verkeer zou hinderen, dan moet de opdrachtgever voor de nodige toelating, signalisatie of eventuele omleiding van het verkeer zorgen).
4. De levering van de goederen vindt plaats binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling, tenzij partijen anders overeengekomen zijn en zolang de goederen voorradig zijn bij de aankoop.
5. Is levering op de overeengekomen dag niet mogelijk, dan kan Transport Poot & Zoon bvba na telefonisch of schriftelijk contact het tijdstip van levering eenzijdig wijzigen, zonder dat hierdoor voor de koper recht op schadevergoeding van enige directe of indirecte schade ontstaat.
6. De levering is voltooid op het moment dat de goederen ter vrije beschikking staan van de koper.
7. Indien een tijdige levering onmogelijk is als gevolg van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden, wordt de levertijd verlengd tot dat moment waarop Transport Poot & Zoon bvba redelijkerwijze in de gelegenheid is tot levering. Als overmacht zal in ieder geval hebben te gelden natuurgeweld, vorst en staking.
8. Indien gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper is Transport Poot & Zoon bvba gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden, bijvoorbeeld zekerheid tot betaling van de koopsom.
4. Gebreken en klachten
1. De koper verklaart het gekochte in goede staat met alle toebehoren te hebben ontvangen en dit bij aflevering te hebben gecontroleerd.
2. De koper heeft te allen tijde het recht de koop binnen 14 werkdagen na ontvangst van de goederen zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Zie hiervoor de retourvoorwaarden in artikel 5.
3. Klachten dienen schriftelijk per aangetekende brief te geschieden binnen 7 dagen na de levering. Na afloop van deze termijn wordt de koper geacht de goederen onvoorwaardelijk te hebben aanvaard.
4. Indien de koper de geleverde goederen heeft verwerkt, bewerkt of anderszins heeft gebruikt is het recht te reclameren verwerkt, ook binnen de in lid 2 genoemde termijn. Ook in dat geval wordt de koper geacht de goederen onvoorwaardelijk aanvaard te hebben.
5. Retourvoorwaarden
1. Koper heeft het recht zonder opgave van redenen het product of de producten, binnen 14 werkdagen ingaande de dag van ontvangst, terug te sturen naar Transport Poot & Zoon bvba. De klant dient per e-mail, brief of fax een verzoek in te dienen voor terugname van het product alvorens hij dit verstuurd. De volledige order dient te worden teruggestuurd. Het is niet mogelijk een deel van een order te retourneren. Uitzonderingen staan vermeld onder lid 5 van dit artikel.
2. Koper dient zelf zorg te dragen voor de retourzending naar Transport Poot & Zoon bvba. De kosten hiervan komen voor rekening van koper. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan Transport Poot & Zoon bvba zijn voor verantwoording en rekening van de koper. Indien Transport Poot & Zoon bvba de retourzending dient te verzorgen, zal Transport Poot & Zoon bvba koper voorafgaand aan de retourzending hiervan prijsopgave doen.
3. Voorwaarde voor retourzending
a. de goederen dienen geheel compleet en in de originele staat te zijn
b. de goederen dienen ongebruikt te zijn
c. de goederen dienen schoon te zijn, zoals de klant deze heeft ontvangen
d. de goederen dienen geadresseerd te zijn aan het door Transport Poot & Zoon bvba opgegeven retouradres
4. Na ontvangst van de goederen zal het aankoopbedrag, minus de eventuele kosten voor retourzending, binnen 30 dagen geretourneerd worden aan de koper.
5. Deelpakketten zijn speciaal voor u samengesteld en kunnen niet geretourneerd worden.
6. Speciaal voor de koper samengestelde orders kunnen niet geretourneerd worden.
6. Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk een geldigheidsduur is vermeld. Transport Poot & Zoon bvba is slechts door een aanbieding gebonden indien zij binnen de aanbiedingstermijn schriftelijk bericht van aanvaarding ontvangen heeft, waarmee de overeenkomst tot stand komt.
7. Prijzen en betaling
1. Indien de kostprijs van de door Transport Poot & Zoon bvba verkochte producten een verhoging mocht ondergaan op grond van ondermeer veranderende invoerprijzen, prijswijzigingen , een wijziging in lasten, wijzigingen in heffingen en/of andere rechten of plichten, is Transport Poot & Zoon bvba gerechtigd de prijzen aan te passen, ook in geval de order reeds bevestigd is. Transport Poot & Zoon bvba zal hiervan de koper schriftelijk mededeling doen. Prijsverhogingen worden steeds vermeld op de website. Koper heeft het recht hierop de koop te ontbinden.
2. Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn betaald wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Vanaf de datum waarop de koper in verzuim is zal automatisch een rente verschuldigd zijn over de koopprijs van 1,5 % per maand, of gedeelte van een maand.
3. Indien Transport Poot & Zoon bvba tot buitengerechtelijke invordering overgaat is koper een vergoeding voor incassokosten verschuldigd overeenkomstig het incassotarief van de Belgische Orde van Advocaten.
4. Betalingen kunnen niet worden opgeschort, ook niet indien de koper meent enig recht van reclame te hebben.
8. Ontbinding
1. In geval van niet of niet tijdige betaling, of indien koper niet voldoet aan enige andere met Transport Poot & Zoon bvba gesloten overeenkomst, heeft Transport Poot & Zoon bvba het recht om de uitvoering van de desbetreffende overeenkomsten en alle verdere overeenkomsten tussen partijen, ook indien deze niet of slechts ten dele zijn uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden door middel van een buitengerechtelijke verklaring, althans ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst, onverminderd het recht van Transport Poot & Zoon bvba tot vordering van vergoeding van de schade, gederfde winst en interest.
2. Het bepaalde in lid 1 is ook van toepassing in geval van faillissement van de koper, diens surseance van betaling, aanbieding van een regeling aan crediteuren, beslaglegging op het bedrijfsvermogen of een gedeelte daarvan, liquidatie of overname van het bedrijf van de koper, wijziging van de rechtsvorm en wanneer er omstandigheden als in dit lid bedoeld bij het afsluiten van de koop overeenkomst zijn geweest, zonder dat Transport Poot & Zoon bvba door de koper op de hoogte is gesteld.
3. Indien Transport Poot & Zoon bvba besluit tot ontbinding, kan de koper aan de overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen. Eventuele betalingstermijnen zijn vervallen en betaling van het reeds geleverde is direct en geheel opeisbaar.
9. Aansprakelijkheid
1. Alle directe of indirecte schade welke voortvloeit uit de met Transport Poot & Zoon bvba gesloten overeenkomst jegens de koper en/of derden wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.
2. In het bijzonder aanvaard Transport Poot & Zoon bvba geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door haar verstrekte afbeeldingen, catalogi en tekeningen. Hetzelfde geldt voor de door Transport Poot & Zoon bvba verstrekte technische gegevens, maten en gewichten.
10. Wijziging van deze algemene voorwaarden
1. Transport Poot & Zoon bvba is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan wie dan ook. Indien deze voorwaarden gewijzigd wordt zullen de nieuwe voorwaarden op de overeenkomst, aanbieding, levering of dienst van toepassing zijn die van kracht waren op de dag dat die overeenkomst, aanbieding, dienst of levering schriftelijk door Transport Poot & Zoon bvba is bevestigd, tenzij anders overeengekomen.
11. Geschillen
1. Alle, door Transport Poot & Zoon bvba als zodanig beschouwde, geschillen welke voortvloeien uit door haar gesloten overeenkomsten ter zake van verkochte en/of geleverde goederen, kunnen worden onderworpen aan het oordeel van de rechter. Bij uitsluiting is Belgisch Recht van toepassing.

OPGEPAST: op de leveringsbon staat enkel een verkorte weergave van deze algemene voorwaarden vermeld!!


Informatie aan de klant ivm ladingverzekering bij afhaling van brandhout


1. De massa per ladingseenheid en de totale massa van de lading
Het gewicht van één palet brandhout is gelijk aan 1Ton

2. De omhullende maten (lengte, breedte en hoogte) per ladingseenheid
De afmetingen van een palet brandhout zijn ongeveer 1m20x1mx2m

3. De toe te passen oriëntatie van de ladingseenheid tijdens transport (welke afmeting in de rijrichting)
Laden met gesloten kant in rijrichting. Het is zelfs raadzaam om een deel van de inhoud uit het palet te halen en op de bodem van het voertuig te leggen om op deze manier het zwaartepunt van de lading te verlagen.

4. Beperkingen bij het gebruik van directe sjormethodes.
Gebruik zeker voldoende spanriemen om het palet te zekeren.
(1pal = 1T = 1000 daN, wrijvingscoëfficiënt 0.4, dus ongeveer 3 spanbanden van 300 daN)
Rij voorzichtig!

 
 

design by Free CSS Templates